Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO "Print-it.pl"

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i administratorem portalu "Print-it.pl" jest firma: DRUKPRESS Korczak i Wspólnicy Spółka Jawna, 34-120 Andrychów, ul. Garncarska 37, NIP: 551-00-13-398, REGON: 070426167

1.2 Serwis "Print-it.pl" dostępny jest pod adresem https://www.print-it.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego "Print-it.pl" informującego o oferowanych produktach, cenach i jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z portalu "Print-it.pl" oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez "Print-it.pl" danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.

2.3 Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.

2.4 "Print-it.pl" zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Klientem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

2.5 Z serwisu "Print-it.pl" mogą korzystać osoby posiadające konto w "Print-it.pl" i prowadzące działalność gospodarczą. Aby utworzyć konto, należy kliknąć w przycisk ,,Zarejestruj’’ na stronie głównej, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

2.6 Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zakończenie współpracy skutkuje usunięciem konta z "Print-it.pl".

2.7 "Print-it.pl" zastrzega sobie prawo do przechowywania danych klienta oraz historii zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.8 Dane konta można uaktualnić w systemie "Print-it.pl" zgłaszając pisemną prośbę na adres: korian@korian.pl

 

3. Zamawianie porduktów w serwisie

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików elektronicznych przesłanych do zamówienia. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po wgraniu plików do złożonego zlecenia i dokonaniu płatności.

3.2 Zamówienia za pośrednictwem serwisu "Print-it.pl" można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 Standardowe zamówienia zawarte w cennikach w "Print-it.pl" zrealizujemy zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień).

3.4 Zlecenia na wykonanie prac niestandardowych będą ustalone indywidualnie z Klientem.

3.5 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez "Print-it.pl" plików elektronicznych dostarczonych przez Klienta. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.

3.6 Dla każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

3.7 Koszty dostawy zamówionych produktów w jedno miejsce w Polsce pokrywa zamawiający. W przypadku gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane pod więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka pod kolejne adresy jest dodatkowo płatna.

3.8 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

3.9 Zamówienia nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione oraz starsze niż 60 dni będą automatycznie usuwane.

 

4. Reklamacje

4.1 Reklamacja uszkodzenia w transporcie przesyłki powinna być zgłoszona kurierowi w momencie odbioru towarów. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę. O tym fakcie należy powiadomić pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna. Reklamacje do firm kurierskich z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług i usług dodatkowych może składać wyłącznie "Print-it.pl". O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna.

4.2 Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane są drogą mailową do 7 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 7 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, musi nastąpić zwrot pełnego nakładu zareklamowanego zamówienia.

4.3 Reklamacje w sprawie różnic w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, będą uwzględniane, jeśli przed rozpoczęciem druku został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy do "Print-it.pl".

 

5. Materiały do druku

5.1 "Print-it.pl" nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. "Print-it.pl" może odmówić drukowania materiałów, które zawierają treści niezgodne z prawem.

5.2 "Print-it.pl" nie dokonuje merytorycznej korekty tekstów w materiałach przesłanych przez klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według ,,Specyfikacji plików elektronicznych’’ zamieszczonych w zakładce dolnej ,,Jak przygotować pliki". "Print-it.pl" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku spowodowane złym przygotowaniem materiału lub niezgodnym ze specyfikacją.

5.4 Korekty prac dokonywane przez "Print-it.pl" przesyłane są do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy, w tym przypadku, liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji plików do druku.

5.5 "Print-it.pl" nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wgrane do systemu przez Klienta.

5.6 "Print-it.pl" nie archiwizuje plików graficznych. Pliki są usuwane po 60 dniach.

 

6. Zakres odpowiedzialności "Print-it.pl"

6.1 "Print-it.pl" nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści

b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez "Print-it.pl"

d) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub błędy w treści

e) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta

f) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem PayU

g) jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez Klienta osobom trzecim informacji o jego koncie lub haśle,

h) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.

i) skutki wynikłe z zaprzestania funkcjonowania lub likwidacji portalu,

j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Klienta przy zamawianiu produktów

k) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od "Print-it.pl".

6.2 Dopuszcza się tolerancję cięcia o 1,0 mm wynikającą z błędu krajarki.

6.3 Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez "Print-it.pl" na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę właściciela marki "Print-it.pl"

7.2 W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.